ภาวะเศรษฐกิจไทย SECRETS

ภาวะเศรษฐกิจไทย Secrets

ภาวะเศรษฐกิจไทย Secrets

Blog Article

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับระบบการชำระเงินของไทย

ใช้เครื่องมือคำนวณต่าง ๆ เพื่อทำให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้นอีกนิด

ดูแลให้ระบบเศรษฐกิจการเงินยังคงดำเนินต่อไปได้ ในช่วงที่ประสบภาวะวิกฤต โดยเป็นการดำเนินงานนอกเหนือจากหน้าที่หลักของ ธปท.

ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับธุรกรรมการใช้จ่ายและฐานะการคลังของภาครัฐ

วัยเด็ก วัยเริ่มต้นทำงาน วัยสร้างครอบครัว วัยผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะวัยไหน ๆ คุณก็สามารถเริ่มต้นการบริหารจัดการเงินของคุณได้

รู้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อการใช้บริการทางการเงินอย่างมั่นใจ ได้ประโยชน์สูงสุด

แผนภูมิข้อมูลเศรษฐกิจที่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคและภาคการเงินของไทย

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามการลงทุนในหมวดก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากทั้งยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง และการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตามยอดจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศและยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์

ยุคเปลี่ยน มุกเปลี่ยน ต้องรู้ให้ทันมิจฉาชีพ ป้องกันภัยด้วยการมีสติ และติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย การสังเกตธนบัตรปลอม และการแลกธนบัตรชำรุด

อัตราดอกเบี้ยประจำวันของธนาคารพาณิชย์ เงินสำรองระหว่างประเทศ (รายสัปดาห์) เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจำแนกตามวัตถุประสงค์ ภาวะเศรษฐกิจไทย บริการจาก ธปท. กลับ

และใช้วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และการนำเสนอบริการบนเว็บไซต์

เศรษฐกิจภาคเหนือปรับลดลงจากเดือนก่อน การบริโภคลดลงหลังเร่งไปในช่วงตรุษจีน รวมทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวลดลงหลังพ้นช่วงฤดูท่องเที่ยว และเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันในช่วงครึ่งหลังของเดือน ด้านผลผลิตเกษตรลดลงจากเอลนีโญ ส่งผลให้ผลผลิตอุตสาหกรรมในหมวดอาหารลดลง

Report this page